Het Dialoogjaar 2016

 

2016 was een mooi Dialoogjaar voor Middelburg in Dialoog (MiD). Niet alleen qua bestuurlijke organisatie hebben we een stap gezet. Ook met de inhoud van de Dialoog zijn we aan de gang gegaan. We zochten en zoeken hierin verder naar verdieping. De Dialoog is immers geen stilstaand water maar een kabbelende beek, met af en toe een stroomversnelling, die nooit opdroogt. Althans daar zijn we druk doende mee. We gaan mee met ontwikkelingen en bouwen graag bruggen om de beek over te steken om daar weer nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Ook voor 2017 blijft dat onze uitdaging; vernieuwen, verdiepen en ons mee laten voeren met de ontwikkelingen in de maatschappij. De Dialoog fungeert hierbij als verbindend netwerk en als bruggenbouwer. We hebben in 2016 veel activiteiten ondernomen om aan te sluiten bij lopende events, plannen in de stad en actuele matschappelijke vraagstukken. Hieronder een overzicht van onze activiteiten.

 

Ons credo blijft steeds; de Dialoog is een middel geen doel. Daar mee willen we aangeven dat we het belangrijk vinden dat mensen met elkaar in dialoog gaan, dat de kwaliteit er van geborgd is en de gesprekken goed zijn en een vervolg kennen dus niet op zichzelf staan.

 

Bestuurlijke organisatie

Afgelopen jaar is het bestuur versterkt en bestaan we nu uit 7 mensen. Eddy de Seranno, Jack van Aspert (penning meester), Marco Paauwe, Mirjam Warta, Irene den Ouden, Ellen de Rijke en Margot Verhaagen (voorzitter). Annekee Pieterse is als adviseur aan het bestuur verbonden. Daarom heen zit een vaste kern van mensen die af en toe meedenken en doen.Als bestuur zijn we in mei getraind door Lilly Timmerman om onszelf te verdiepen en te verrijken en ook om handen en voeten te geven aan de verdiepende kracht van de Dialoog. Wat na de 4e stap? Hoe kunnen we er voor zorgen dat mensen daadwerkelijk dan in actie komen? Welke eventuele 5e stap zouden we dan kunnen zetten? Dit moet nog verder uitgewerkt worden.

 

Activiteiten

Afgelopen jaar zijn we met de Dialoog zichtbaar en actief geweest.

 • Lokale Vier Vrijheden We hebben een groot even georganiseerd rondom de Zeeuwse Vier Vrijheden samen met de UCR en de Hogeschool Zeeland. Werden overdag op 21 april Four Freedoms Awards aan o.m. Angela Merkel, Dennis Mukwege en 3 heren die door middel van de dialoog mensen met een verschillende geloofsachtergrond Algerije nader tot elkaar brachten, uitgereikt. In de avond was het de beurt aan de Zeeuwen zelf. Middelburg in Dialoog heeft het prject de Lokale Vier Vrijheden geadopteerd van de UCR en met 4 studenten hebben we een eerst een campagne via Facebook opgezet om mensen te vragen te stemmen op Zeeuwen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van mensenrechten en naastenliefde. Op 21 mei werden vervolgens in de Burgerzaal van het Oude stadhuis de prijzen uitgereikt aan de winnaars. IN de jury de directeur van de RABO bank, een gedeputeerde, de voorzitter van het Zeeuws Vrouwenplatform en twee studenten. Die prijzen werden gemaakt door studenten Art and Culture van de UCR. Aansluitend gingen we met met alle aanwezigen (pl. 100 mensen) aan ronde tafels in dialoog over het thema Vrijheid tijdens een bescheiden maaltijd. Dit leverde ons veel PR en meer mensen die onze nieuwsbrief krijgen op. En natuurlijk veel mooie en bijzondere gesprekken.De RABObank, de HZ en de Frits Lensvelt Stichting sponsorden ons. De UCR sponsorde ons in natura.
 • Dialoogestafette Hier om heen organiseerden we een Dialoog-estafette Middelburg met het thema Vrijheid Zowel In de Kerk van de Doopsgezinde gemeente als in de Synagoge en de Moskee gingen mensen met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek. We kregen hiervoor een goede PR en de reacties van de deelnemers waren zeer positief.
 • Dialoogcafé: In 2015 zijn we begonnen met met een Dialoogcafé bij café Vriendschap. Iedere eerste dinsdag van de maand kunnen mensen aanschuiven en is er een andere gespreksleider die de tafel voorzit. Ook het thema is telkens anders en sluit aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij. Deze tafels zijn goed bezet en zorgen voor een goede PR omtrent de Dialoog. Thema’s waren vrijheid, “Wie zijn wij als Middelburgers in deze tijd?”, Respect, Samen etc. Via de nieuwsbrief kunnen mensen zich op geven en thema’s bedenken waarover ze willen praten.
 • De Dag van de Dialoog hebben we dit jaar gesitueerd rondom de viering van Middelburg 800 jaar. We hadden een plan ingediend voor 1 mei (op verzoek van de gemeente Middelburg) met activiteiten die we wilden ondernemen rondom deze viering Alleen vernamen we daarover niets meer van de gemeente en de inmiddels opgerichte Stichting M800. Als Middelburg in Dialoog hebben we ook de taak de luis in de pels te zijn en zo hebben we bijeenkomst M799 bedacht in het kader van het feit dat Midelburg dit jaar 799 jaar bestaat. En als afgeliden van G1000 in Belgie, waar we nog steeds enigs=zins jaloers naar kijken. In het Zeeuws museum organiseerden we op 29 november onze Dag van de Dialoog en luisterden we naar meer dan 60 aanwezigen (waaronder twee wethouders) tijdens dialoogtafels over wat voor plannen en wensen zij hebben voor M800. Onder deze aanwezigen veel mensen die ook plannen hadden ingediend of mensen die zich juist wilden inzetten voor een feest rondom M800 maar niet precies wisten hoe, wat en waar. Hen boden we een podium. Imiddels hebben we diverse werkvergaderingen gehad we gaan we op 1 juli een bijeenkomst organideren met de centrale vraag “Wie zijn wij als Middelburgers in deze tijd?” (een apart voorstel hiervoor is als bijlage bijgevoegd)
 • Presentaties en gesprekken We gaven een presentaties voor de leden diverse wijktafels. Hier is een concrete vraag uit naar voren gekomen in wijk de Griffioen om een dialoogtafel met het bestuur te begeleiden. Op voorspraak van wethouder Beekman zullen nog meer initiatieven gezamenlijk worden ontwikkeld in 2017 rondom de Kwaliteitsatlas. We hielden gesprekken met medewerkers van de Provincie over de bijeenkomsten rondom de Four Freedoms in 2018 ( al hebben ze geen budget). Op 6 januari 2016 is het 75 jaar geleden dat de de Four Freedoms rede door Franklin D. Roosevelt werd uitgesproken en dat leverde de vraag op of wij Dialogen willen organiseren door heel Zeeland rondom de nog steeds actuele thema’s van de vier vrijheden. Hie is helaas wegens een tekort aan budget niets uitgekomen.
 • Kinderdialogen Drie bestuursleden houden zich bezig met het ontwikkelen van dialogen voor kinderen op scholen en in de stad. Ook wordt er nagedacht over een spel of een lespakket hiervoor. Dit doen ze samen met leden van Goes in Dialoog en Schouwen-Duiveland in Dialoog.
 • Nieuwsbrief; zeer regelmatig versturen we nieuwsbrieven met informatie over onze plannen en ideeen. Hierin vragen we mensen mee te doen en met thema’s of mogelijkheden en kansen te komen. Martien Lutijn, vormgever, verzorgt dit voor ons op vrijwillige basis. Hij heeft ook onze website gemaakt en houdt deze bij.
 • Facebook; Ook op FB zijn we aanweizg. Oud bestuurdslid Fabiola Gies heeft deze taak op zich genomen en draagt er zorg voor dat we zichtbaar en actueel zijn.

 

 

 

Samenwerkingen

 • Als MiD zijn we onderdeel van Zeeland in Dialoog. Hierin zitten de netwerken van Schouwen-Duiveland, Goes en Hulst. Dialoogbetwerk Schouwen-Duiveland bestond in 2015 al 5 jaar en zij vierden dit in bijzijn van de Commissaris van De Koning Han Polman en burgemeester Rabelink van Schouwen-Duiveland. Han Polman gaf in zijn speech nog eens duidelijk aan dat hij zeker het belang van de Dialoog ziet in een Provincie met zoveel eilanden en in een veranderend overheids landschap.

 

 • Daarnaast werken we samen met Zorg Verandert, een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid om mensen te betrekken bij de veranderingen in de zorg. Daarom organiseren zij Dialooggesprekken in het hele land en hebben ze hier via het Dialoognetwerk contact gelegd met Anezka van de Weg van Dialoognetwerk Goes en Margot Verhaagen uit Middelburg. Margot Verhaagen is per ingang van 1 januari 2016 coördinator van Zorg Verandert in Zeeland geworden en maakt daarbij gebruik van het Dialoognetwerk en de gespreksleiders die zijn opgeleid. Die krijgen hier ook een vergoeding voor. Zorg Verandert leidt ook mensen als gespreksleiders op, die kunnen weer aan de Dialoogtafel plaatsnemen. Dit leidt zeker tot synergie en brengt de dialoog als middel verder.

 

 

Gespreksleiders

Ook afgelopen jaar leidden we gespreksleiders op. Een nieuwe enthousiaste groep mensen die ook meteen aan de slag is gegaan op de Dag van de Dialoog in het museum. Vanwege het feit dat een tafel leiden soms intensief is, kozen we voor een buddy-systeem. Twee gespreksleiders (een ervaeren en een nieuwe) die elkaar helpen en zo versterken. Dit werkte heel goed. Er was een verdiepingstraining voor de gespreksleiders die al eerder een training volgden, ook deze werd goed bezocht. We willen de gespreksleiders graag nog meer aan ons binden, met de ervaring en opleiding die zij al hebben. Daarnaast willen we ze als ambassadeur inzetten. Dit moet in het najaar van 2017 weer verder zijn beslag krijgen

Vooruitblik

Met een frisse blik kijken we naar 2017. Er staat veel op stapel. Naast de bovengenoemde initiatieven, die we voort willen zetten, zijn er de volgende plannen en initiatieven;

 • Het Dialoogcafe en de werkvergaderingen worden druk bezocht en lopen ook dit jaar door. In aanloop naar 1 juli is er heel wat werk te verzetten en we zijn druk op zoek naar gelden en sponsoren.
 • Zaterdag 1 juli gaan we een manifestatie organiseren met dialogtafels, muziek en eten met als vraag “Wie zijn wij als Middelburgers in deze tijd?” in het kader van Middelbgr 800 jaar. We ontvingen hiervoor van de gemeente een startsubsidie.
 • Daarna gaan we na de zomer de wijken in met deze opbrengsten en bedenken we nieuwe thema’s die een afgeleide van 1 juli zijn, om met mensen verder in dialoog te gaan. Voorstel is apart bijgevoegd. Nico Out heeft zich voor dit prioject aan ons bestuur gecommitteerd en trekt deze kar. Hij ontvangt hier een vergoeding voor.
 • Als Zeeland in Dialoog gaan we medio 2017 een verdiepende en strategische bijeenkomst organiseren als Dialoog Denktank. Wat willen we als Dialoog-organisaties zelf, Wat is onze stip op de horizon en hoe kunnen we aansluiten bij ontwikkelingen in de Zeeuwse maatschappij? We willen daarvoor ook sprekers als Jan Rotmans of Lennette Schuijt uitnodigen. Rabobank Oosterschelde wil dit faciliteren en we gaan uit van plm. 100 mensen die hierbij betrokken zijn. We zoeken hiervoor ook samenwerking met HZ en UCR.
 • We laten ons graag verrasen en willen aansluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij zoals de verkiezingen van 2018, waarom heen we bijvoorbeeld dialogen willen organiseren. Plannen hiervoor moeten nog gemaakt en uitgewerkt worden.

 

Kortom

De Dialoog in Middelburg stroomt ook in 2017 verder. Dat is duidelijk. Soms tegen de klippen op en tegen de stroom in, maar we laten ons ook meevoeren door de ontwikkelingen die in de maatschappij aan de gang zijn. En daar spelen we graag op in. Daarom hopen we in 2017 nog weer meer tafels te organiseren met een nog grotere diversiteit aan groepen mensen die in Dialoog gaan. We dromen in 2017 graag nog even door en verder, en willen daar waar mogelijk het verschil maken en een bijdrage leveren aan een betere samenleving. Aan onze actie bereidheid en energie zal het niet liggen.

 

Middelburg, 19 mei 2017

Margot verhaagen

Voorzitter Stichting Middelburg in Dialoog